Regulamin sklepu

§1 Definicje

 1. Sprzedający: Deutsch online mit Maria MARIA JABŁOŃSKA, ul. Ełcka 28B/32, 12-250 Orzysz, NIP: 849-103-99-02, REGON: 386565964, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG, KONTO BANKOWE: 03 2490 0005 0000 4500 4130 8841, kontakt@deutschonlinemitmaria.com.
 2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący – Konsument, Klient.
 5. Użytkownik – osoba dokonująca zakupu kursu, tj. osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, zwana dalej Uczestnikiem, Użytkownikiem.
 6. Platforma edukacyjna – strona zawierająca Produkty cyfrowe, dostępna pod adresem deutschonlinemitmaria.com poprzez którą Kupujący może korzystać z Produktów cyfrowych.
 7. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, lekcja lub pakiet lekcji online, e-book, artykuł w postaci elektronicznej, do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.
 8. Umowa – umowa zawierana na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Platformy edukacyjnej deutschonlinemitmaria.com określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów cyfrowych; rodzaj płatności; dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Zasady korzystania z kursu i warunki dostępu

 1. Aby Kupujący, po realizacji zamówienia, mógł korzystać z produktu cyfrowego, niezbędne jest posiadania sprzętu komputerowego z obsługą multimediów (wideo/audio), przeglądarki internetowej (z obsługą skryptów javascript i cookies), wtyczki/przeglądarki plików PDF oraz dostępu do Internetu.
 2. Aby korzystać z Produktu cyfrowego, dostarczanego drogą e-mailową, niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Warunki realizacji kursu lub lekcji określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis kursu umieszczony na stronie: deutschonlinemitmaria.com
 4. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Kupujący poprzez złożenie zamówienia zawiera ze Sprzedającym umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedającego. Zamówienia dla produktów cyfrowych znajdujących się w sprzedaży można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne na Platformie edukacyjnej.
 5. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Kupującego na platformie edukacyjnej.
 6. Zaakceptowanie regulaminu i wybranie przycisku finalizującego zamówienie powoduje zawarcie Umowy na czas określony w opisie Produktu cyfrowego. Czas trwania zależy od charakteru i formy Produktu cyfrowego.
 7. Po opłaceniu Produktu cyfrowego przez Kupującego, automatycznie zostanie utworzone konto na Platformie edukacyjnej.
 8. Dane dostępu do konta zostaną automatycznie dostarczone na adres e-mail wskazany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 9. Dane dostępu do konta pozwalają Kupującemu zalogować się na Platformie edukacyjnej i korzystać z zakupionych produktów cyfrowych, przeglądać i poprawiać swoje dane osobowe oraz przeglądać historię zamówień.
 10. W przypadku zakupu kursu w wersji uwzględniającej spotkanie (lekcje) online – termin spotkania online zostanie określony po rozpoczęciu kursu po uwzględnieniu propozycji przesłanych przez Uczestników.

§3 Płatności

 1. Płatności można dokonać przez szybki przelew i płatność kartą. Ceny są podane w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane  przepisami prawa.

§4 Odstąpienie od umowy i zasady wnoszenia reklamacji

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy  w terminie 14 dni od dnia zakupu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny za wyjątkiem przypadków, w których spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, wysyłając  stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy.
 4. Zwrotu płatności Sprzedający dokona, z wykorzystaniem takich samych kanałów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego.
 5. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu na adres kontakt@deutschonlinemitmaria.com.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedający wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Kupującego.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedającemu jest Sprzedający.
 2. Kupujący rejestrując się na Platformie edukacyjnej wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjno-handlowymi dotyczącymi nowych Produktów cyfrowych lub wydarzeń promowanych przez właściciela Platformy edukacyjnej.
 3. Kupujący ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 4. Kupujący nabywając Produkt cyfrowy dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia i świadczenia przez Sprzedającego usług, o których mowa w Regulaminie.
 5. Rejestrując się na Platformie edukacyjnej deutschonlinemitmaria.com Kupujący oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.